Nice servis nice bariyer mantar bariyer epoksi köşe koltuk yükleme rampası bft türkiye nice türkiye evden eve nakliyat nice türkiye bft mum ağacı otomatik kepenk Dış cephe mantolama otomasyon sistemleri beylikdüzü escort etiler escort bayan ankara escort şişli escort ankara escort sex izle beylikdüzü escort izmit escort bayan antalya escort ankara escort ankara escort bodrum escort Kadıköy Escort pendik escort kurtköy escort bakırköy escort maltepe eskort maltepe escort kartal escort atasehir escort pendik escort kurtkoy escort kadıköy escort pendik escort kurtköy escort  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ


  Home    ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ 
 

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา

             กลยุทธ์ที่ 1.1 ขยายโอกาศทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ

             กลยุทธ์ที่ 1.2 เพื่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

            กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

            กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

            กลยุทธ์ที่ 2.3 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

            กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการวัดและประเมินผลรวมทั้งทักษะในการสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มรสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

            กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

            กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน

            กลยุทธ์ที่ 3.4 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครูในการเป็นครูมืออาขีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน

            กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

            กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

            กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

           กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้

            กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการกระจายอำานจสู่สถานศึกษา

 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.161.73.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,547,074
 

 

Develop by hAcKEdpRO
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th